Wspólny Gołębnik Czersk


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Śląsk-Wschód !!!


Dodano 8 marca 2017 o godz. 19:19

 Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód, informuje wszystkich delegatów na OWZD, że w dniu 25.03.2017 roku (sobota) o godz.10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu, odbędzie się Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów. Prosimy o przybycie jak największej ilości delegatów z poszczególnych Oddziałów.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód

Olkusz – dn. 25.03.2017 roku

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,

2.      Uczczenie minutą ciszy ostatnio zmarłych kolegów hodowców,

3.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

4.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

5.      Wybór Komisji Mandatowej / 3 delegatów, sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania/,

6.      Sprawozdanie Komisji Mandatowej,

7.      Wybór Komisji Wniosków / 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów /,

8.      Sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności za rok 2016 :

- Prezesa Zarządu Okręgu,

- V-ce Prezesa ds. Lotowych,

- V-ce Prezesa ds. Gospodarczych,

- Sekretarza Zarządu,  

- V-ce Prezesa ds. Finansowych,

9.      Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej,

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

11. Dyskusja nad sprawozdaniami,

12. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Okręgu za rok sprawozdawczy 2016, głosowanie na absolutorium,

13. PRZERWA  -  15 minut

14. Przedstawienie preliminarza budżetowego Okręgu na rok 2017, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

15. Rozpatrzenie przez delegatów, odwołania od Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziału 053 Myszków z dnia 20.03.2016 roku kol. Leszka Nowaka, w sprawie skreślenia go z listy członków Oddziału Myszków. Zapoznanie delegatów z materiałami w tej sprawie, głosowanie.

16. Sprawy organizacyjne Okręgu.

17. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

18. Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Serdecznie zapraszamy wszystkich Delegatów do udziału w Zebraniu.

Porządek Zebrania do wydrukowania w zakładce Dokumenty - Dokumenty.

 

Za Zarząd Okręgu : Sekretarz J.Dziurkowski

 


Zebranie Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej !!!


Dodano 4 marca 2017 o godz. 07:47

 

Informujemy zaintersowanych, że w dniu 14.03.2017 roku (wtorek) o godz.17.00 w Olkuszu, odbedzie się planowane Zebranie Zarządu Okręgu wraz  z Okręgową Komisją Rewizyjną. Podczas spotkania zostaną omówione sprawy bieżące Okręgu oraz  przygotowania do Okręgowego Zebrania Sprawozdawczego, które jak wiadomo odbędzie się w dniu 25.03.2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w Olkuszu. ZAPRASZAMY 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Reportaż filmowy z Wystawy Okręgowej Sosnowiec 2016 !!!


Dodano 19 stycznia 2017 o godz. 11:56

Dla zainteresowanych kolegów, przedstawiam adres internetowy do Reportażu Filmowego z naszej Okręgowej Wystawy Sosnowiec 2016. Film udostępnił kolega Wiktor Furman z pigebook.com

https://www.youtube.com/watch?v=kgRXiUXTZbo


Komunikat nr 1/2017


Dodano 12 stycznia 2017 o godz. 08:41

K O M U N I K A T   NR   1/2017

z dnia 11 stycznia 2017 rok.

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód

 

1.              Składka członkowska na rok 2017 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.

 

2.              Podjęto uchwałę o stałych terminach zebrań Zarządu Okręgu na rok 2017. Zarząd Okręgu będzie się spotykał co drugi wtorek każdego miesiąca w Olkuszu, tylko w miesiącu grudniu będzie to trzeci wtorek, i tak :

 

- 14.02.2017 rok godz.17.00,

- 14.03.2017 rok godz.17.00,

- 11.04.2017 rok godz.17.00,

- 09.05.2017 rok godz.20.00,

- 13.06.2017 rok godz.20.00,

- 11.07.2017 rok godz.20.00,

- 08.08.2017 rok godz.20.00,

- 12.09.2017 rok godz.20.00,

- 10.10.2017 rok godz.17.00,

- 14.11.2017 rok godz.17.00,

- 19.12.2017 rok godz.17.00,

 

3.              Przypominamy o obowiązku rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe ( Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2016 należy złożyć do Okręgu do dnia 28.02.2017 roku.

 

4.              Wszystkie Oddziały w terminie do dnia 15.05.2017 roku złożą do Okręgu wykazy swoich członków wraz z wykazami sekcyjnymi i jednocześnie dokonają opłaty na konto okręgowe składek członkowskich na rzecz Okręgu i Zarządu Głównego w kwocie 20 złotych. W przypadku przyjęcia nowych członków po tym terminie, należy dokonać aktualizacji wykazu członków sporządzając go na dzień 30.10.2017 rok, przekazać uzupełnienie do okręgu i dokonać opłaty członkowskiej na konto okręgowe w kwocie 20 złotych.

 

5.              Uchwalono składki do Okręgu na fundusz wystawowy i fundusz nagrodowy na rok 2017  tj :

            - składka na fundusz wystawowy została ustalona na kwotę 6,00 złotych od     każdego członka zgodnie z wykazem członków i płatna jest do dnia 15.05.2017 rok,

            - składka na fundusz nagrodowy 6.00 złotych od każdego spisu gołębie            dorosłych płatna do dnia 15.05.2017 rok  i  3,00 złote od każdego spisu        gołębi             młodych, płatna do dnia 15.08.2017 rok.

 

6.              Wysokość składki statutowej w Okręgu na rzecz obrączek rodowych na rok 2018, zgodnie ze statutem, uwzględniając koszty zakupu oraz ustalonych statutowo składek na rzecz Zarządu Głównego ( 0,10 zł) oraz Okręgu (0,20 zł)  wynoszą : 0,71 zł producent Columbex i 0,70 zł producent Ortech.

 

7.              Do dnia 22.02.2017 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2018 roku z podaniem wybranego producenta, co wiąże się z wysokością opłaty.

8.              Należność za obrączki rodowe 2018 płatna na konto Okręgu w całości do dnia 30.06.2017 roku.

 

9.              Zarządy poszczególnych Oddziałów, w terminie do dnia 14.03.2017 roku przekażą do Okręgu protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Oddziałów za rok 2016, wraz z kopiami Protokołów Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.

 

10.         Uchwalono jednogłośnie zorganizowanie przez Okręg lotu nagrodowego gołębi młodych z miejscowości FURSTENWALDE /Niemcy/ w dniu 24.09.2017 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostanie obliczone mistrzostwo. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami, zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Każda serie danego hodowcy uczestniczy w zdobywaniu nagród. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

 

11.         Uchwalono dofinansowanie przez Okręg, gołębi hodowców całego Okręgu Śląsk-Wschód, uczestniczących w locie Narodowym BRUKSELA 2017. Każdy hodowca Okręgu, będzie miał opłaconą jedną serię gołębi na ten lot w ilości 5 sztuk. Poszczególne Oddziały zobowiązane będą do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w tych locie z podaniem ilości zgłoszonych gołębi. W przypadku zgłoszenia gołębi i nie dostarczenia ich na wskazany lot, dany Oddział, będzie zobowiązany do pokrycia w pełni kosztów udziału zgłoszonych gołębi w danym locie. Niezależnie od opłacenia jednej serii przez Okręg, każdy hodowca będzie miał możliwość zakosztowania większej ilości gołębi, tylko należy to wcześniej zgłosić i dokonać dodatkowej opłaty.

 

12.         Uchwalono opłaty do Okręgu na loty maraton Nienburg I , Nienburg II i Narodowy z Brukseli, i tak:

 

- Nienburgi – opłata 3,00 zł/szt ( są zaplanowane do transportu gołębi dwie kabiny na każdy lot)

- Bruksela – opłata 5,00 zł/szt ( po za serią 5 szt. sponsorowanych przez Okręg)

 

13.         W dalszym ciągu działa na bieżąco strona internetowa Okręgu Śląsk - Wschód pod adresem internetowym : www.slask-wschod.pzhgp.net 

 

14.       Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód zostało zaplanowane na dzień 25.03.2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

 

Za Zarząd :

                               Dziurkowski Jacek                                                                Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                         / Prezes /

Komunikat do pobrania i wydrukowania znajduje się w zakładce Dokumenty - Komunikaty!!


Pierwsze Noworoczne Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 9 stycznia 2017 o godz. 10:13

 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dniu 11 stycznia 2017 roku (środa) o godz.17.00, w Olkuszu, odbędzie się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk - Wschód. Prosimy o przybycie wszystkich członków Zarządu Okręgu, gdyż podczas zebrania będą podejmowane uchwały obowiązujące na cały rok 2017. Do zebrania należy się przygotować merytorycznie.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 21 grudnia 2016 o godz. 08:20

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności,osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym 2017 roku, dla wszystkich Koleżanek i Kolegów Hodowców oraz ich rodzin

 życzy

 

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód