Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Informacja - lot Okręgowy Hamburg 1 !!!


Dodano 23 czerwca 2016 o godz. 13:30

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 21.06.2016 roku, dokonano ustaleń w sprawie organizowanego lotu okręgowego HAMBURG 1, który ma się  odbyć w dniu 03.07.2016 roku.

Została złożona tylko jedna oferta na transport gołębi na loty okręgowe, ofertę złożył Oddział Wolbrom, która została przyjęta przez Prezydium. Kabina posiada  312 klatek. Ustalono ilość zgłoszonych gołębi i podzielono klatki dla poszczególnych Oddziałów :

- Zawiercie    -    722 -  35  klatek

- Myszków    -   1050 -  50

- Jura-Łazy   -     729 -  35

- D.Górnicza -     960 -  46

- Wolbrom     -     719 -  34

- Bukowno    -      277 - 13

- Jaworzno   -      710 -  34

- Sosnowiec -      320 -  15

- Olkusz        -      347 - 17

- Trzebinia    -      688 -  33

Razem :   6522 sztuk : 312 klatek = 20,9 szt/na klatkę

Ustalono plan zbieranie gołębi na pierwszy lot okręgowy HAMBURG 1:

Wolbrom odjazd godz.20.15, Bukowno odjazd godz.21.30 ( ładują Oddziały Bukowno, Olkusz i Trzebinia), Jaworzno odjazd godz.22.15 ( ładują Oddziały Jaworzno i Sosnowiec), Dąbrowa Górnicza odjazd godz. 23.00, Łazy-Tucznawa odjazd godz. 23.30, Siewierz odjazd godz. 24.00, Myszków odjazd godz.0.45.

Wszelkie zapytania w sprawach lotów Okręgowych, przyjmuje kol. V-ce Prezes Okręgu d/s Lotowych Wiesław Oźlański.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 


Komunikat Lot Okręgowy Hamburg 1 !!!


Dodano 14 czerwca 2016 o godz. 14:18

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód informuje wszystkie Oddziały w Okregu, że w terminie do dnia 21.06.2016 roku ( wtorek ) należy zgłosić do Okręgu, ilość gołębi w oddziałach na lot Okręgowy HAMBURG 1. Zgłoszenia koordynuje kol. V-ce Prezes d/s Lotowych Wiesław Oźlański. Należy również w tym samym terminie dokonać opłaty ilości zgłoszonych gołębi na konto okręgowe lub w uzgodnieniu z kol. Wł.Łaskawiec wpłata na KP. Składka od jednego gołębia na wszystkie loty okręgowe wynosi 2,50 zł/szt.

Przypominamy, że w Okręgu Śląsk-Wschód w tym sezonie, będą dwa współzawodnictwa na dalekim dystansie, pierwsze typowane 10/5 i drugie szybkościowe 10 pierwszych z całości, obliczane z jednej listy całego okregu.

W dniu 21.06.2016 roku o godz. 19.00 w Olkuszu, odbędzie się spotkanie Prezydium Zarządu Okręgu i zainteresowanych przedstawicieli Oddziałów, gdzie zostanie wybrana kabina lub kabiny do transportu gołębi na loty HAMBURG, podzielone zostaną klatki dla poszczególnych Oddziałów na pierwszy lot HAMBURG 1. Następny Komunikat po podziale klatek. Dobry Lot.

Za Zarząd Okregu - sekretarz J.Dziurkowski


Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu !!!


Dodano 8 marca 2016 o godz. 08:04

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód przypomina wszystkim Delegatom Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 19.03.2016 roku (sobota) o godz.10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Śląsk-Wschód za rok 2015. Na zebranie zapraszamy wszystkich delegatów i jednocześnie prosimy o powiadomienie w Oddziałach o terminie i porządku zebrania :

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód

Olkusz – dn. 19.03.2016 roku

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,

2.      Uczczenie minutą ciszy ostatnio zmarłych kolegów hodowców,

3.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

4.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

5.      Wybór Komisji Mandatowej / 3 delegatów, sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania/,

6.      Sprawozdanie Komisji Mandatowej,

7.      Wybór Komisji Wniosków / 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów /,

8.      Sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności za rok 2015 :

- Prezesa Zarządu Okręgu,

- V-ce Prezesa ds. Lotowych,

- V-ce Prezesa ds. Gospodarczych,

- Sekretarza Zarządu,  

- V-ce Prezesa ds. Finansowych,

9.      Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej,

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

11. Dyskusja nad sprawozdaniami,

12. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Okręgu za rok sprawozdawczy 2015, głosowanie na absolutorium,

13. PRZERWA  -  15 minut

14. Przedstawienie preliminarza budżetowego Okręgu na rok 2016, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

15. Sprawy organizacyjne Okręgu.

16. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

17. Zakończenie zebrania.

 Za zarząd :

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 lutego 2016 o godz. 09:18

Na ostatnim zebraniu Zarządu Okręgu Śląsk - Wschód, które odbyło się zgodnie z harmonagramem w dniu 10.02.2016 roku, z najistotniejszych zagadnień omawianych na zebraniu, było zatwierdzenie przez Zarząd Okręgu współzawodnictw okręgowych i sposobu nagradzania hodowców na rok 2016, które zostało zatwierdzone w następującej formie : 

OKRĘG  ŚLĄSK  WSCHÓD   MISTRZOSTWA  na  2016r.
Do wszystkich rodzajów mistrzostw obowiązuje Regulamin   Lotowo - Zegarowy  PZHGP.
Za poprawne zastosowanie się do powyższego Regulaminu odpowiadają Zarządy Oddziałów. We  wszystkich   mistrzostwach  gołębi  dorosłych  Hodowca  bierze udział  tylko  jedną  drużyną  tj.  50 gołębi   zgłoszonych   przez hodowcę do GMP. 
  

I  Mistrzostwo Dalekodystansowe

Baza wyników to 25% z list  Okręgowych z dwóch najlepszych lotów powyżej 700km.    Rejonowych  lub Oddziałowych z trzech najlepszych lotów powyżej 500km.      Seria 10/5 S z 50G.   O miejscu  decyduje  suma  punktów GMP.     

II  Mistrzostwo Generalne Mistrzostwo Polski

Obowiązuje Regulamin GMP na 2016rok   ogłoszony przez  ZG.  PZHGP.

10 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów  do GMP, typowana  seria z  10/5  „S” z  listy na 25%

III  Intermistrzostwo

 Obowiązuje Regulamin  ogłoszony  przez  ZG. PZHGP na 2016r. seria 5/3 „SM” z listy na 20% coef.

IV – IX  Mistrzostwa w kategoriach A, B, C, D, M. Roczne.                                                  W mistrzostwach bierze udział 50 gołębi zgłoszonych przez hodowcę do GMP.
Baza wyników to 20% z list konkursowych sporządzonych zgodnie z Regulaminem  MP  na 2016r.

 • Maksymalna liczba lotów  w każdej kategorii: 9 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów  do MP.
 • Po zakończeniu lotów hodowca zgłasza wynik w coeficjentach:
  • Kat A - 4 gołębie z 5 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum   600 kkm)
  • Kat B - 4 gołębie z 4 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1200 kkm)
  • Kat C - 3 gołębie z 3 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1500 kkm)
  • Kat M - 3 gołębie z 2 konkursami (łączny kilometraż dla jednego minimum 1400 kkm)
  • Kat D – jest  sumą  coeficj .  A+B+C
  • Roczne- (z całego spisu)  pierwsze 5 gołębi  rocznych   z 11  lotów od 100 do 600 km. Tj. punkty GMP max : (20pkt.- 3  loty od 100 do 300 km) (40 pkt.-4 loty od 300 do 500 km.)         (60 pkt.- 4 loty od 500 do 600 km.)  Z jednej listy zadeklarowanej przez każdy Oddział na piśmie  do  Okręgu przed pierwszym lotem konkursowym tj. oddziałowej, połączonych oddziałów, rejonowej, wyliczonej   na 25% .                                                                                                             

 X- Mistrzostwo A - młode

W mistrzostwie bierze udział cały spis gołębi zgłoszonych przez hodowcę do MP - młodych.
Baza wyników to 20% z list konkursowych ( tylko Oddziałowych )  sporządzonych zgodnie z Regulaminem  MP. Gołębi  młodych    na 2016r.  Seria 15/8 „S” punkty GMP.

 • 4 lotów wcześniej zgłoszonych w planie lotów jako do MP  Kat. A młode
 • Po zakończeniu lotów hodowca zgłasza wynik  z trzech wybranych lotów w punktacji GMP  (łączny kilometraż dla jednego gołębia  minimum 400 kkm  )       3  najlepsze serie.

     Nagrody  w  Mistrzostwach  Okręgu

Nagrody  od   1 – 30   miejsca  (dla każdego z  10 Mistrzostw)  tj.   po   8  pucharów   i    30    dyplomów  Pierwsze   3  gołębie  z ( Kat. A, B, C, M,  )  po   3  puchary i 3 dyplomy.     Razem: 92-puchary, 312-dyplomów.

Uchwalono również opłaty na loty okręgowe w kategorii maraton. Opłata na każdy z trzech lotów z Hamburga została ustalona na kwotę 2,50 zł/szt.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 


Komunikat nr 1/2016 Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 stycznia 2016 o godz. 08:39

 

K O M U N I K A T   NR   1/2016

z dnia 12 stycznia 2016 rok.

Zarządu Okręgu PZHGP Śląsk - Wschód

 

 1. Składka członkowska na rok 2016 wynosi 45 złotych z podziałem : 25 zł Oddział, 10 zł Okręg, 10 zł Zarząd Główny. Składka jest płatna jednorazowo na cały rok, nie ma podziału na I i II półrocze, w każdym czasie składka członkowska wynosi 45 zł.
 2. Przypominamy o obowiązku rozliczenia finansowego Oddziałów i Rejonów Lotowych. Rozliczenia – sprawozdania finansowe ( Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2015 należy złożyć do Okręgu do dnia 29.02.2016 roku.
 3. Wszystkie Oddziały w terminie do dnia 15.05.2016 roku złożą do Okręgu wykazy swoich członków wraz z wykazami sekcyjnymi i jednocześnie dokonają opłaty na konto okręgowe składek członkowskich na rzecz Okręgu i Zarządu Głównego w kwocie 20 złotych. W przypadku przyjęcia nowych członków po tym terminie, należy dokonać aktualizacji wykazu członków sporządzając go na dzień 30.10.2016 rok, przekazać uzupełnienie do okręgu i dokonać opłaty członkowskiej na konto okręgowe w kwocie 20 złotych.
 4. Uchwalono składki do Okręgu na fundusz wystawowy i fundusz nagrodowy na rok 2016  tj : - składka na fundusz wystawowy została ustalona na kwotę 6,00 złotych od każdego członka zgodnie z wykazem członków i płatna jest do dnia 15.05.2016 rok, - składka na fundusz nagrodowy 6.00 złotych od każdego spisu gołębie   dorosłych płatna do dnia 15.05.2016 rok  i  3,00 złote od każdego spisu gołębi   młodych, płatna do dnia 15.08.2016 rok.
 5. Wysokość składki statutowej w Okręgu na rzecz obrączek rodowych na rok 2017 zgodnie ze statutem wynosi 0,20 zł. Uwzględniając koszty zakupu oraz ustalonych statutowo składek na rzecz Zarządy Głównego ( 0,10 zł) oraz Okręgu (0,20 zł) całkowity koszt jednej obrączki w Okręgu wynosi : 0,71 zł producent Columbex i 0,68 zł producent Ortech.
 6. Do dnia 10.02.2016 roku Oddziały złożą pisemne zamówienia do Okręgu na obrączki rodowe 2017 roku z podaniem wybranego producenta, co wiąże się z wysokością opłaty.
 7. Należność za obrączki rodowe 2017 płatna na konto Okręgu w całości do dnia 30.06.2016 roku.
 8. Zarządy poszczególnych Oddziałów, w terminie do dnia 09.03.2016 roku przekarzą do Okręgu protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Oddziałów za rok 2015, wraz z kopiami Protokołów Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.
 9. Uchwalono większością głosów zorganizowanie przez Okręg lotu nagrodowego gołębi młodych z miejscowości FORST /Niemcy/ w dniu 25.09.2016 roku. Uczestnictwo w locie jest odpłatne w kwocie 3 złote od gołębia, przyjęto współzawodnictwo serią 10/7 z całego spisu, nie ograniczona ilość serii. Zostanie sporządzona lista okręgowe na bazie 20 % z której zostaną obliczone mistrzostwa. Przyjęto sposób nagradzania w locie : trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami, zostanie nagrodzonych 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.
 10. Uchwalono większością głosów zmianę zasad współzawodnictwa okręgowego w kat. Daleki Dystans na rok 2016, które po zmianie otrzymuje następujące brzmienie :  " Mistrzostwo Daleki Dystans 2016 będzie obliczane z lotów 3 x 700 km i 4 x 500 km, gdzie loty 700 km, będą obliczane według uzyskanych punktów GMP z listy Okręgowej, a loty 500 km będą obliczane według punktów GMP z list Rejonowych lub Oddziałowych. W mistrzostwie tym będzie obowiązywała typowana seria 10/5 z wszystkich lotów tak jak do GMP. Każdy hodowca odrzuca jeden najgorszy lot z 500 km i jeden najgorszy lot z 700 km.
 11. Uchwalono większością głosów zorganizowanie w 2016 roku Mistrzostwa Okręgu Gołębi Rocznych na tych samych zasadach co w roku 2015. W terminie do dnia 13.04.2016 roku Oddziały powiadomią pisemnie Okręg z jakich list będą korzystały w tym współzawodnictwie.
 12. W dalszym ciągu działa na bieżąco strona internetowa Okręgu Śląsk - Wschód pod adresem internetowym : www.slask-wschod.pzhgp.net .
 13. Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Śląsk – Wschód zostało zaplanowane na dzień 19.03.2016 roku (sobota) o godz. 10.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu. Prosimy wszystkich delegatów o liczne przybycie.

Za Zarząd :

                      Dziurkowski Jacek                                                                Henryk Janik

                           / Sekretarz /                                                                         / Prezes /

 

 


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 4 stycznia 2016 o godz. 09:02

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 16.12.2015 roku, ustalono, że gołębie z reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską należy dostarczyć w dniu 13.01.2016 roku o godz. 17.00 przed halę wystawową w Sosnowcu. W tym czasie będzie tam oczekiwał kol. V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu W.Oźlański i wówczas gołębie zostaną przekazane na Wystawę.

Ponadto Zarząd Okręgu dokonał ustalenia stałych terminów Zebrań Zarządu Okręgu w roku 2016. Zarząd będzie się spotykał co miesiąc, w drugą środę danego miesiąca w Domu Hodowcy w Olkuszu tj.

1. -   12.01.2016 rok godz.17.00,(wyjątkowo wtorek)

2. -   10.02.2016 rok godz.17.00,

3. -   09.03.2016 rok godz.17.00,

4. -   13.04.2016 rok godz.17.00,

5. -   11.05.2016 rok godz.19.00,

6. -   08.06.2016 rok godz.19.00,

7. -   13.07.2016 rok godz.19.00,

8. -   10.08.2016 rok godz.19.00,

9. -   14.09.2016 rok godz.17.00,

10.-  12.10.2016 rok godz.17.00,

11.-  09.11.2016 rok godz.17.00,

12.-  14.12.2016 rok godz.17.00

Do udziału w Zebraniach Zarządu Okręgu zapraszamy Przewodniczącego Okręgowej Komiscji Rewizyjnej i Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej oraz innych zainteresowanych kolegów hodowców.

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski