Wspólny Gołębnik Czersk


Informacja z pierwszego Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 marca 2015

 

Witam kolegów hodowców odwiedzających nasza stronę internetową Okręgu Śląsk - Wschód. Pragnę w skrócie przedstawić przebieg pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Okręgu Śląsk Wschód, które odbyło się w dniu 24.03.2015 roku. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem nowego Prezesa Okręgu kol. Henryka Janika podjął kluczowe Uchwały dla Okręgu tj :

1. Uchwalono zmianę siedziby Okręgu Śląsk Wschód, z adresu Zawada nr.72 gm. Olkusz, 32-327 Gorenice, na adres Olkusz ul. Jana Kantego 42 gm. Olkusz, 32-300 Olkusz.

2. Uchwalono obniżenie czynszu za wynajmowany lokal związkowy w Olkuszu z kwoty 300 zł na kwotę 250 złotych miesięcznie.

3. Uchwalono utworzenie w Okręgu Śląsk-Wschód dwóch stref lotowych z lotów okręgowych tak jak było w roku 2014.

W okręgu zostaną utworzone dwie listy okręgowe z lotów powyżej 700 km z dwóch różnych miejscowości w roku 2015.

Jedna lista z 6 oddziałów: Trzebinia, Olkusz, Wolbrom,   Bukowno, Jaworzno i Sosnowiec,

Druga lista z 4 oddziałów: Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Myszków i Jura-  Łazy.

Koszowanie gołębi na loty okręgowe, musi być realizowane w jednym punkcie w Oddziale, pod nadzorem przedstawiciela Okręgu.

4. Z uwagi na transport gołębi dwoma kabinami na loty okręgowe, została    poddana pod głosowanie kwota opłaty od gołębia na te loty. Prezes Zarządu podał propozycje opłaty 3.00 zł od jednego włożonego gołębia na loty okręgowe, która to opłata została uchwalona większością głosów.

5.  Uchwalono współzawodnictwa Okręgowe na rok 2015 :

-  Mistrzostwo Daleki Dystans z lotów powyżej 700 km, baza wyników 20 % z list okręgowych strefowych przy serii 7 pierwszych z 50 GMP, przy punktach stałych 800 punktów + punkty szybkościowe od 100 do 0.O miejscu decyduje suma największych punktów.

-  GMP na zasadach ogólnopolskich.

-  Mistrzostwa w Kategoriach A, B, C, D, M na zasadach ogólnopolskich.

-  Mistrzostwo gołębi Rocznych na zasadach 2014 roku, oddziały muszą przed sezonem podać do okręgu z jakiej listy oddział będzie korzystał, do tego mistrzostwa dopuszcza się listy połączonych oddziałów.

-  Mistrzostwo kat. A - Młode na zasadach ogólnopolskich.

 

Do dnia 22.04.2015 roku Oddziały złożą do Okręgu Plany Lotów gołębi dorosłych na rok 2015 oraz potwiedzone przez Oddział spisy gołębi swoich hodowców. Jest to jedyny i ostateczny termin.

Za Zarząd Okregu - Sekretarz J.Dziurkowski


Informacja z Okręgowego Zebrania Wyborczego !!!


Dodano 23 marca 2015

 

Pragnę poinformować kolegów hodowców, że w dniu 21.03.2015 roku, odbyło się Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Śląsk - Wschód. Zebranie było dobrze przygotowane i w miłej atmosferze sprawnie przeprowadzone. Zostały wybrane nowe władze Okręgu na kadencję 2015 - 2018, które przedstawiają się następująco :

Prezes Zarządu Okręgu -      Janik Henryk

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód:

1. Czekaj Marian                    - v-ce Prezes d/s Gospodarczych 

2. Oźlański Wiesław              - v-ce Prezes d/s Lotowych

3. Łaskawiec Włodzimierz    - v-ce Prezes d/s Finansowych

4. Dziurkowski Jacek            - sekretarz,

5. Piwowarczyk Adam           - członek

6. Bogacz Ryszard                - członek

7. Maj Zbigniew                     - członek

8. Sosiński Władysław          - członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna :

1. Mania Jerzy           - przewodniczący,

2. Jarosz Mirosław    - z-ca przewodniczącego

3. Gadula Jarosław    - sekretarz

4. Kajdzik Tomasz     - członek

5. Oleksy Jarosław    - członek

Okręgowa Komisja Dyscyplinarna :

1. Grzyb Lechosław    - przewodniczący,

2. Cender Stanisław    - z-ca przewodniczącego

3. Pawlik Rafał             - sekretarz

4. Wilkosz Kazimierz   - członek

5. Mirek Józef              - członek

Delegaci Okręgu Śląsk - Wschód na KWZD :

1.  kol. Dziurkowski Jacek 

2.  kol. Janik Henryk  

jesteśmy przekonani, że nowe władze w sposób profosjonalny poprowadzą Okręg Sląsk -Wschód w obecnej kadencji.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgu !!!


Dodano 19 marca 2015

     Szanowni Koledzy !!!

    Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód przypomina, że w dniu 21.03.2015 roku o godz. 9.00 w Domu Hodowcy w Olkuszu, odbędzie sie Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Okręgu Śląsk - Wschód.

Prosimy Zarządy wszystkich Oddziałów o dopilnowanie obecności na zebraniu wszystkich swoich delegatów. Zarząd Okręgu zapewni na zabraniu stosowny poczęstunek i bar kawowy.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 1 marca 2015

 

Przypominam członkom Zarządu Okręgu, że w dniu 05.03.2015 rok (czwartek) o godz.17.00 w Olkuszu, odbędzie się Zebranie Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód. Będzie to ostatnie zebranie obecnego Zarządu przed OWZD. Będzie również w tym samym czasie obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Obecność członków Zarządu Okręgu jest - OBOWIĄZKOWA !!!

W załączeniu przedstawiam do wiadomości zaplanowany Porzędek Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które zaplanowane jest na dzień 21.03.2015 roku godz. 9.00 w Olkuszu.

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 Delegatów PZHGP Okręgu Śląsk - Wschód

Olkusz – dn. 21.03.2015 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 4. Wybór 3 - 5 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 - 5 osób, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów)
 6. Sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności za rok 2014 :

- Prezesa Zarządu Okręgu,  V-ce Prezesa ds. Lotowych,  V-ce Prezesa ds.        Gospodarczych, Sekretarza Zarządu,  V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Okręgu za rok sprawozdawczy 2014, głosowanie na absolutorium,
 5. Przerwa 10 minut
 6. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Okręgu, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku :

      - Prezesa Okręgu,

      - Zarządu Okręgu ( 6 - 8 osób ),

      - Okręgowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na KWZD (przysługuje 2 delegatów),

 1. Wybór 3- 5  osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),
 2. Wybór 3 - 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Okręgu ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie)
 3. Wybór 5 - 9 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Okręgu ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 4. Przedstawienie preliminarza budżetowego Okręgu Śląsk-Wschód na rok 2015, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 5. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 6. Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

         Zarządu Okręgu                                                                      Zarządu Okręgu

      Jacek Dziurkowski                                                                       Jerzy Żak

               / podpis na oryginale /                                                                                                           / podpis na oryginale /


Komunikat nr 1/2015 Zarządu Okręgu !!!


Dodano 25 stycznia 2015

 

Zgodnie z ustaleniami z Zebrania Zarządu Okręgu z dnia 14.01.2015 roku, podajemy do zapoznania hodowców i stosowania przez Oddziały, KOMUNIKAT nr 1/2015, który został zamieszczony w zakładce DOKUMENTY - KOMUNIKATY.

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski


Zebranie Zarządu Okręgu !!!


Dodano 11 stycznia 2015

 

Pragnę przypomnieć członkom Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 14.01.2015 roku o godz.17.00 w Olkuszu, odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu. Obecność członków Zarządu jest OBOWIĄZKOWA !!!

Za Zarząd Okręgu - sekretarz J.Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych